• Eldning & brandskydd

Bygganmälan

Att göra en bygganmälan är viktigt. Dels för att det finns flera regler du måste följa men också för att se till att byggnationen går rätt till. Nedan följer en punktlista för vad som krävs för vad som krävs för att kommunen ska godkänna din bygganmälan av kamin eller skorssten.

  • Vid installation av eldstad eller skorsten krävs en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd.
  • Byggnadsnämnden kan ställa kravet att eldstad och skorsten skall besiktigas av skorstensfejarmästaren innan den tas i bruk.
  • För att skorstensfejaren skall kunna göra besiktningen behöver han eventuella typgodkännandebevis och monteringsanvisningar.

Bygganmälan Kungsbacka

Bygganmälan Varberg

Besiktning

Innan en ni kan använda kaminen krävs det att en skorstensfejarmästare säkerställer att installationen är brandsäket utförd. Skorstensfejsmästaren ser till att alla installationsansvningar har följts. Han eller hon ser även till att det inte finns några otätheter i skorstenen. Har ni köpt en begagnad skorsten kan regörning behövas. Läs om hur det fungerar nedan. 

Rengöring av skorsten - hur fungerar det? 

Eventuellt kan en rengöring behövas om ni installerar en begagnad skorsten eller kamin. Rengöring minskar risken för brandstart i rökkanalen, men minskar också den mängd bränsle som krävs för uppvärmning. En skorstenssvep fungerar med handverktyg, såsom skorstenssvepstänger och trådborstar, men också olika typer av teknisk utrustning. Läs om våra olika tjänster inom skorstensrenovering.

 

 

 

 

 


 

Sotning & Brandskyddskontroll

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.
Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. Hur ofta sotning ska ske bestämmer kommunen. För att få reda på vad som gäller för just din anläggning måste du kontakta din lokala skorstensfejarmästare.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand, ska den som utför kontrollen även påtala detta. Brandskyddskontrollen omfattar hela eldningsanläggningen, samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med det intervall som Räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år.

 Tänd på rätt sätt i din kamin.

Filmer som lär dig tända brasan miljövänligt & snabbt. 

Frågor om kaminer eller eldstäder? Kontakta oss!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.